Servìtzios e Informatziones


Organigramma

Diretore
Dutoressa Angela Orani

Servìtziu de acasàgiu e vigilàntzia


Servìtziu sala de istùdiu
Responsàbile
Dutoressa Angela Orani


ORÀRIU DE ABERTURA UFÌTZIU

Dae lunis a chenàbura Dae sas oto e mesu a sas bator mancu unu cuartu


ORÀRIU DE ABERTURA DE SA SALA DE ISTÙDIU

Dae lunis a chenàbura dae sas deghe a sa una

Est SERRADU sàbadu, domìniga, festividades tziviles e religiosas5 de austu (festa de su Santu patronu)AVISU

Dae prima die de freàrgiu de su 2016 sa Sala de Istùdiu at a aberrere a su pùblicu su lunis e su mèrcuris dae sas deghe a sa una.
Pro como, mancari nos dispragat, custa est s'ùnica manera pro tutelare s'Archìviu e sos impitadores.
Àteros cambiamentos de oràriu ant a essere publicados a tempus.

Po cada bonu bisòngiu tocat de iscriere a sos indiritzos chi sighint:


E-mail: as-nu@beniculturali.it
E-mail: angelaandrea.orani@beniculturali.it
PEC: mbac-as-nu@mailcert.beniculturali.it
S'avisant puru sos impitadores chi su materiale de archìviu consultadu non podet essere prus de tres unidades sa die pro more chi b'at pagu personale.
Sas chircas de catastu cherent prenotadas mutende a su telèfono cando s'ufìtziu est abertu 0784/33476 o puru iscriende a as-nu@beniculturali.it e podent essere fatas ebbia su lunis e sa giovia.


                                                                             Su Diretore
                                                                       Angela Andrea Orani

__________________________________________________________

Informatziones

 Regulamentu sala de istùdiu
 Carta de sos servìtzios
 Chircas e tzertificatziones pro fines amministrativos
 Riprodutzione de documentos

Riprodutzione documentos
In s’Archìviu de Istadu de Nùgoro si podent fàghere:

- Fotocòpias
- Riprodutziones digitales (scanner A4, màchina fotogràfica)

Sas tarifas pro sas riprodutziones sunt istabilidas dae sa G.U. n. 104 de su 5 de làmpadas 1994 e dae sa lìtera tzirculare n. 21 de su 17 de làmpadas de sa Diretzione Generale pro sos Archìvios, serv. II e est a disponimentu in sa Sala de Istùdiu.

Ø  Pro pedire sa riprodutzione est netzessàriu a presentare sa dimanda apòsita a su personale de sa Sala de Istùdiu.

Ø  Sa rechesta depet èssere autorizada dae su Diretore.

Ø  Non si podent foto copiare:
documentos chi si podent guastare o chi sunt iscunsertos.
Mapas e disinnos tropu mannos.

Ø  Sos documentos de riproduire non nche depent èssere bogados dae su cuntenidore, ma singialados cun cantos de pabiru.

Ø  Sas riprodutzione ant a èssere cunsignadas a pustis de chimbe dies de traballu dae sa rechesta.

Ø  Pro sos traballos de una tzerta entidade est netzessàriu su versamentu de un’antìtzipu de sa metade de su tantu prevìdidu.

Ø  Est possìbile fàghere riprodutziones fotogràficas.

Sas riprodutziones fatas pro cajones de istùdiu non pagant deretos.

Pro fines giurìdicu-amministrativos si podent àere còpias autènticas, presenta·nde una dimanda apòsita e su pagamentu de sos deretos de bullu.

Pro sas riprodutziones fatas pro un’impreu cummertziale o pro publicatziones si cràstinat a su D.M. 8 de abrile 1994 G.U. n. 104 de su 6-5-1004, chi est a disponimentu in sa Sala de Istùdiu.

Chircas e tzertificatziones pro fines amministrativos
• Pro sas còpias autenticadas de documentos pro cajones de istùdiu
   si depent osservare sas règulas chi sighint:

Ø  Sa dimanda de rechesta si depet presentare in carta bullada pro sìngulu documentu, de su cale si depet inditare sa collocatzione archivìstica pretzisa.

Ø  In sa còpia de su documentu andat aplicada, cunforma sa normativa vigente supra su bullu, n. 1 (una) marca de bullu cada 4 (bator) fatzadas normales (formadu protocollu).

Ø  Su documentu fotografadu at a èssere autenticada a incuru de s’Istitutu, cun s’indicu de si rechedente, de sos datos de su documentu riproduidu in fotocòpia e cada àtera indicatzione ùtile pro su reconnoschimentu de su documentu matessi.