Istòria


S’Archìviu de Istadu de Nùgoro naschet comente setzione de archìviu cun DM de su 15 de abrile 1959 e, petzi a pustis de su DPR n. 1409/1963, divenit Archìviu de Istadu. Su còmpitu suo, dae su momentu de s’istitutzione, est cussu de collire e chistire sa documentatzione istòrica chi pertocat sos afares sessados dae prus de baranta annos, produida dae sos ufìtzios istatales de sa provìntzia. Cust’ùrtima est nàschida in su 1927: sa documentatzione prima de custa data s’agatat in su bonu de sos fundos de s’Archìviu de Istadu de Casteddu e de s’Archìviu de Istadu de Tàtari, ue galu como si podent consultare.
S’Istitutu at àpidu sa prima sede sua in carrera L. Manara n. 3, ue est abarrada finas a sos annos Setanta. Est de custu perìodu sa tràmuda a un’apartamentu segnorile in carrera Ogiano chi, pròpiu ca fiat una domo privada, resurtat pagu addata a faghere istare un’Archìviu de Istadu. Est petzi in su mese de ghennàrgiu de su 2007 chi ASNU connoschet sa sede de como, in carrera Mereu: posta in su coro de sa tzitade, e duncas chi si podet agatare a discansu, b'ant in sos locales suos su retzivimentu, sos ufìtzios amministrativos, s’ampra sala de istùdiu, ue b’est una biblioteca rica e interessante meda, e sos depòsitos, ue sunt collidos belle duamìgia metros de sienda documentària.
S’ambiente acolliosu, sena impèigos architetònicos, frunidu de sistemas informàticos, a s‘ispissu òspitat manifestatziones ammaniadas in ocasione de eventos natzionales e locales.


Intrada

Sala de istùdiu