Avisos


PROTZEDURA DE SEBERU

CUNTRATTU DE TRABALLU A TEMPUS (9 MESES)

PRO ESPERTOS DE SA SIENDA CULTURALEAvisu pùblicu de reclutamentu pro 60 pessones cun unu cuntratu a tempus (noe meses) pro parare fronte a sos bisòngios e apretos de istajone, pro megiorare e dare fortza a sos interventos de amparu, bardiadura e compudu, pro chistire e dare balore a sos benes culturales in sos logos de sa cultura. In s'allegadu A (chi agatades a concruida de custu avisu) b'ant singiadas sas sedes de su traballu e sas cumpetèntzias rechestas. In su seberu at essere pigadu a cunsideru su tìtulu de istùdiu e a sa fine at a b'aere unu collòchiu. S'àrea de riferimentu est sa III cun positzione econòmica F1.

Sas dimandas si podent presentare dae su 21 de ghennargiu 2016 e iscadint su 22 de freàrgiu 2016

-----------------------------------------------------------------------------------