venerdì 5 ottobre 2018

A chent’annos dae sa morte ammentamus s'insigne òmine de leges.Zuan Predu Chirone. S’abogadu nugoresu.


Armadu de una bona formatzione romanistica e sensìbile a sas reformas de metudu e a sas mudas sotziales, Zuan Predu Chirone (Gian Pietro Chironi) naschet in Nùgoro su 5 de santugaine 1855 dae Zuanne Maria Chirone Corrias, farmacista, e Frantzisca Fois Fera. Si laureat in leges a 21 annos in universidade de Tàtari (o segundu àteras funtes in Casteddu) e poi diventat dotzente agregadu de deretu romanu e tzivile. In su 1881 est in Siena (insinnat deretu tzivile) e dae su 1885 lu agatamus in Torino. Deputadu de sa "Sinistra" pro su collègiu nugoresu in sa XVIII legisladura at cobertu ingàrrigos de importu mannu: dae su 1903 a su 1906 est istadu rètore de s´ateneu torinesu e in su 1908 est istadu senadore. Dae su 15 a su 1 est istadu puru sìndigu de su cabu logu piemontesu. Sos istùdios suos, ammentados annos a poi dae òmines de importu mannu comente Filippu Vassalli e Alfredo Rocco, sunt istados precursores e promovidores de rinnovamentu in sas iscièntzias giuresprudentziales tzivilisticas. In su 1884 presentat su primu volumine de s´opera sua prus connota: La colpa nel diritto civile odierno (libru pubricadu in Torino dae s´editore frades Bocca) e in cust´istùdiu ammentat s´importántzia de sa «purissima» connoschèntzia de su deretu romanu, veru fundamentu pro un´iscola natzionale de sapièntzia giurìdica. Zuan Predu Chirone at dadu un'agiudu mannu non solu a sa facultade de leges de Torinu ma a tota sa connoschèntzia giurìdica italiana, in unu tempus (s´agabada de s´Otighentos) de cambiamentu mannu: su de abèrrere a noas linias interdisciplinares comente sa sotziologia giurìdica est testimonia de sos interesses de custu nugoresu famadu, chi at àpidu unu ruolu de veru protagonista. Morzeit sa prima die de santugaine de s´annu 1918.
Bibiografia web
Giassu web de su Senadu de sa Repùblica Italiana (inue si podet puru agatare su fascìculu).Nessun commento:

Posta un commento